Platební podmínky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. část – zálohová platba na účet – ve výši 50% celkové částky – nejpozději 91 dnů před nástupem
2. část – zálohová platba na účet – ve výši 50% celkové částky – nejpozději 30 dnů před nástupem
3. část – doúčtování  – dle skutečných nákladů (hotovost) – nejpozději v den odjezdu

číslo účtu: 1021866609 / 6100 (equa bank)


STORNO POPLATKY

1.   úvodní ustanovení
1.1 storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích a stravovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích a stravovacích služeb (dále jen „objednatel“) a ubytovatelem, jímž se rozumí Daniel SEKYRA, Ivančice 415E, 664 91 Ivančice,  IČ: 66530971 (dále jen „ubytovatel“).
1.2 storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše zálohové platby
1.3 ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 91 dnů před uskutečněním pobytu. Zálohová platba činí 50 % z celkové částky objednaného pobytu.
1.4 v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu, za objednání ubytovacích a stravovacích služeb, ani její poměrnou část

2.   storno poplatky ze strany objednatele
2.1 ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky za následujících podmínek:
2.2 storno pobytu 60 – 90 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 30% plné ceny
2.3 storno pobytu 30 – 59 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 50% plné ceny
2.4 storno pobytu 00 – 29 dnů před datem nástupu – poplatek ve výši 70% plné ceny
2.5 storno v průběhu pobytu – poplatek ve výši 100% ceny3.   storno podmínky ze strany ubytovatele3.1 ubytovatel je oprávněn v případě aplikace „vyšší moci“ v rekreačním středisku, uplatnit storno vůči objednateli, v tomto případě nemá objednatel právo na náhradu vzniklé škody či případných vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním
3.2 ubytovatel je povinen do 5 pracovních dnů vrátit plnou výši zálohové platby 4    závěrečná ustanovení4.1 tyto obchodní podmínky jsou v souladu s § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a jsou platné a účinné ode dne 01.01. 20174.2 Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem a ustanoveními obchodního zákoníku.4.3 storno poplatky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis).4.4 zrušení rezervace pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis).4.5 tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem