Ubytovací řád

I. základní podmínky 
ubytování hostů, v ubytovacím zařízení dandre.cz (dále jen UZ),  probíhá na základě uzavřené smlouvy o ubytování podle §754 a následujících zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Smlouva o ubytování je uzavřena buď písemně (v případě písemné či e-mailové rezervace hosta) nebo ústně (v případě telefonické rezervace hosta nebo ubytováním hosta bez předchozí rezervace). Součástí uzavřené smlouvy jsou i práva a povinnosti upravené tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb. Ubytovací řád a ceník služeb, platné ke dni uzavření ubytovací smlouvy, jsou pro hosta i pro ubytovatele závazné
– samostatně ubytovaný host musí být starší 18 let
– nástup na pobyt po 16:00 hod., nebo dle dohody s ubytovatelem
– ukončení pobytu do 10:00 hod., nebo dle dohody s ubytovatelem
– psi a jiná zvířata – dle dohody s ubytovatelem
– parkování u UZ, parkoviště je přístupné hostům 24 hodin denně
– wi-fi – bezplatné pokrytí internetovým signálem

II. všeobecné zákazy
– vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě
– vnášet do UZ psychotropní či omamné látky
– používání elektrotepelných spotřebičů: topení, žehličky, kulmy, rychlovarné konvice, ohřívače ap.
– vodit či umožnit vstup do UZ neubytovaným osobám
– kouřit ve všech prostorách UZ, kromě vyhrazených míst, která jsou vyznačena
– rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa
– využívat wi-fi k nezákonným nebo k rizikovým aktivitám (prohlížení a stahování  filmů, pornografie aj.)

III. povinnosti hosta
– dodržovat ubytovací a požární řád
– chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na věcech ubytovatele, ostatních hostů a na UZ
– při příjezdu předložit vlastní platný doklad totožnosti
– dohodnout termín ubytování, který je zapsán v knize hostů
– za ubytování a služby s ním spojené zaplatit cenu dohodnutou předem
– při příchodu do pokoje zkontrolovat, že je bez závad, závady neprodleně nahlásit odpovědné osobě
– při odchodu zamykat svůj pokoj
– zamykat hlavní vchod do budovy, pokud přichází nebo odchází po 22,00 hod.
– své vozidlo na parkovišti řádně zamykat a nenechávat v něm žádné cenné věci
– odevzdat klíče při odjezdu, v případě ztráty zaplatit paušální náhradu ceny klíčů ve výši 1.500,- Kč
– zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo odcizení
– psi a jiná zvířata řádně zabezpečit, neponechávat bez dozoru, odpovídá za škody, které spáchají

IV. povinnosti ubytovatele
– udržovat technický stav UZ tak, aby neohrožoval ani neomezoval nerušený pobyt hostů
– dodržovat ubytovací a požární řád
– zabezpečit ochranu věcí a zdraví ubytovaných hostů
– chovat se tak, aby nedocházelo ke škodám na věcech hostů
– při příjezdu hostů zkontrolovat doklad totožnosti a zapsat do knihy hostů, včetně termínu ubytování
– za ubytování a služby s ním spojené vystavit příjmové doklady
– při závažném porušení ubytovacího řádu předčasně ukončit pobyt hosta bez náhrady

V. odpovědnost hosta
– odpovídá za škodu vzniklou na věcech ubytovatele, dle tohoto ubytovacího řádu a Občanského zákoníku

VI. odpovědnost ubytovatele
– odpovídá za škodu vzniklou na věcech hosta, dle tohoto ubytovacího řádu a Občanského zákoníku

VII. provoz restaurace
– pro ubytované: celodenně 07,00-22,00/snídaně: 07,00-09,00/obědy:12,00-13,00/večeře: 18,00-19,00
– pro veřejnost: dle počasí od 14,00 do 22,00

VIII. provoz UZ
– noční klid –  22,00 – 07,00 hodin
– základní úklid – 1x denně (luxování, vynášení košů, vytírání podlah dle potřeby)
– desinfekční úklid – 2x týdně
– výměna ručníků – 2x týdně
– výměna ložního prádla – 1x týdně

IX. závěrečná ustanovení
– stížnosti hostů a případné návrhy a podněty na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá ubyvatel
– tento ubytovací řád je veřejně k dispozici ve vstupní hale UZ, na pokojích a na www.dandre.cz
– v případě nepřítomnosti pracovníků UZ je možné je zastihnout na telefonu +420 774 130 966
– provozovatelem UZ a odpovědnou osobou je: Daniel SEKYRA, Ivančice 415E, 694 61 Ivančice
– ubytovací řád nabývá platnosti a účinnosti dne 01.07. 2014

V Ivančicích, dne 01.07. 2014

§ 754
(1) Ze smlouvy o ubytování vznikne objednateli právo, aby mu ubytovatel poskytl přechodné ubytování na dobu dohodnutou nebo na dobu vyplývající z účelu ubytování v zařízení k tomu určeném (hotely, noclehárny, ubytovny a jiná zařízení).
(2) Za ubytování a služby s ním spojené je objednatel povinen zaplatit ubytovateli cenu ve lhůtách stanovených ubytovacími řády.
§ 755
Ubytovaný má právo užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny, jakož i užívat společné prostory ubytovacího zařízení a používat služeb, jejichž poskytování je s ubytováním spojeno.
§ 756
Ubytovatel je povinen odevzdat ubytovanému prostory vyhrazené mu k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
§ 757
Ubytovaný je povinen užívat prostory vyhrazené mu k ubytování a plnění s ubytováním spojené řádně; v těchto prostorách nesmí ubytovaný bez souhlasu ubytovatele provádět žádné změny.
§ 758
O odpovědnosti ubytovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor ubytovaným nebo pro něj platí ustanovení „http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx“ \l „par433″ §433 a „http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/cast6.aspx“ \l „par433″ §436.
§ 759
(1) Ubytovaný může odstoupit od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby; újmu vzniklou ubytovateli předčasným zrušením ubytování je ubytovaný povinen nahradit, pouze nemohl-li ubytovatel újmě zabránit.
(2) Ubytovatel může od smlouvy před uplynutím dohodnuté doby odstoupit, jestliže ubytovaný v ubytovacím zařízení i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti ze smlouvy.